Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de raad. De gemeenteraad in Boekel telt 15 leden. Als hoogste bestuursorgaan neemt de raad ook de belangrijkste beslissingen. Zo stelt de raad ieder jaar de gemeentebegroting vast. Ook stippelt de raad het beleid uit voor de lange termijn, onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn, openbare veiligheid en openbare werken.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden eenmaal per vier tot zes weken plaats. De raadsvergaderingen worden aangekondigd via deze website, op de gemeentelijke informatiepagina┬┤s in het weekblad en via de BLOK-krant. De volledige agenda vindt u tevens op deze website.

In de raadsvergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Daarvoor dient u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering te melden bij de griffier. Het onderwerp waarover u het woord wilt voeren dient op de agenda van de raad te staan.

Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad van de gemeente Boekel zijn vier politieke partijen vertegenwoordigd: D.O.P, CDA, Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel, VVD. De gemeenteraad bestaat uit 15 personen.

Nevenfuncties gemeenteraad

Raadsleden zijn verplicht hun nevenfuncties te melden (betaald en onbetaald). Raadsleden mogen geen nevenfuncties vervullen die in strijd zijn met het belang van de gemeente.

Agenda en notulen gemeenteraad

Hieronder kunt u raadplegen wat er in de gemeenteraad besproken is en wat er op de agenda staat.

Mededelingen aan raad

Over sommige onderwerpen worden mededelingen aan de gemeenteraad gestuurd. Bijvoorbeeld over de stand van zaken of over de voortgang. Deze mededelingen aan de gemeenteraad kunt u hieronder raadplegen.