Bekendmakingen en vergunningen

Hieronder kunt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Boekel raadplegen.

 • Wabo wk 7 - 2019 RECTIFICATIE

 • Milieu wk 7 - 2019

 • Wabo wk 7 - 2019

 • Wabo wk 6 - 2019

 • APV-vergunningen wk 6 - 2019

 • Milieu wk 6 - 2019

 • Wabo wk 5 - 2019

 • Ruimtelijke Ordening wk 4 - 2019

 • Ruimtelijke Ordening wk 4b - 2019

 • APV-vergunningen wk 4 - 2019

 • Wabo wk 4 - 2019

 • Milieu wk 3/b - 2019

 • Milieu wk 3 - 2019

 • Wabo wk 3 - 2019

 • APV-vergunningen wk 5 - 2019

 • Bekendmakingen wk 3 - 2019

 • Bekendmakingen wk 4 - 2019

 • Bekendmakingen wk 2/c - 2019

  BEKENDMAKING

  Vertrokken naar onbekende bestemming

  De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij als ingezetene in de basisregistratie personen zijn opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze personen op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

  Naam, geboortedatum en adres                                        Uitschrijving per datum          Datum besluit

  Ahmad Madwar, 20-6-1960, Grootveld 27, Boekel            22-11- 2018                            22-11-2018

  Rahaf Madwar, 1-4-1994, Grootveld 27, Boekel                22-11-2018                             22-11-2018

  Aya Madwar, 1-5-2005, Grootveld 27,  Boekel                  22-11-2018                             22-11-2018

  Shahed Madwar,  17-7-2007, Grootveld 27, Boekel          22-11-2018                             22-11-2018

  Taghreed Shamout, 22-9-1969, Grootveld 27, Boekel       22-11-2018                             22-11-2018

  Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

  Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de

  Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

 • Bekendmakingen wk 2/d - 2019

 • APV-vergunningen wk 2 - 2019

 • Bekendmakingen wk 2 - 2019

 • Bekendmakingen wk 2/b - 2019

 • Wabo wk 2 - 2019

  Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het uitbreiden van een zorgkwekerij
  Locatie: Neerbroek 23c, Boekel
  Type: integraal

  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

  De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

  Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

  Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

  Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

  De beroepstermijn loopt van 9 januari 2019 tot 20 februari 2019.

  Boekel, 9 januari 2018
  Burgemeester en wethouders van Boekel.

  Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het veranderen van de kapconstructie
  Locatie: Zandhoek 7

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsgebouw en bedrijfswoning
  Locatie: Statenweg 19a

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk en aanleggen van een inrit
  Onderwerp: het bouwen van een woning
  Locatie: Zandhoek ongenummerd

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

  Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

  vergunde omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het terugbrengen van de voorgevelrooilijn naar 3m
  Locatie: Bolle Akker ongenummerd, Boekel
  Verzenddatum: 19 december 2018

  vergunde balieomgevingsvergunningen
  (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
  Locatie: Kerkpad 37, Venhorst
  Verzenddatum: 17 december 2018

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
  Locatie: Heesterbosch 2, Boekel
  Verzenddatum: 20 december 2018

  De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

  Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
  Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
  (Artikel 3.8 Wabo)

  Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
  Locatie: Boekweit ongenummerd, Boekel
  Datum ontvangst: 20 december 2018

  De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Archief