Duurzame ruimtelijke ordening

Bij het inrichten van ruimte komen er veel verschillende aspecten aan de orde. Zo moet er rekening gehouden worden met maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en bevolkingsgroei. Daarnaast is er sprake van behoefte aan verschillende gebouwfuncties, de bereikbaarheid van die gebouwen, ruimte voor economische groei en ruimte voor de opwekking van energie. Maar ook het behoud van leefgebieden voor dieren, bospercelen en groen mogen niet over het hoofd gezien worden. BInnen een duurzame ruimtelijke ordening worden de verschillende aspecten van duurzaamheid (people, planet en profit) integraal afgewogen.

In de Structuurvisie Boekel 2011 en Vitaal Buitengebied Boekel is getracht deze integrale afweging (ruimtelijk) zo goed mogelijk te maken. Ook in het op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied dat in 2014-2015 in procedure gebracht zal worden, zal het aspect duurzaamheid een belangrijke rol gaan spelen.