Mantelzorgwoningen

Huisvesting in verband met mantelzorg kanonder voorwaardenvergunningvrij zijn. In een woning of in een bestaand bouwwerk bij een woning mag iemand (met zijn of haar levenspartner) wonen die zorg verleent aan de bewoner van de woning of zorg ontvangt van de bewoner van de woning. Dit is alleen onder de volgende voorwaarden toegestaan:

  • U kunt op verzoek van de gemeente een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie tonen waarmee de medische behoefte aan zorg wordt onder-bouwd.
  • De mantelzorgwoning wordt in, aan of op het erf van een woning gebouwd.
  • In de te realiseren mantelzorgwoning wonen maximaal twee personen.
  • De geboden zorg die door de mantelzorger geboden wordt overstijgt de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar.
  • De mantelzorg wordt niet beroepsmatig geboden.
  • Er bestaat een sociale relatie tussen de mantelzorger en de ontvanger van de mantelzorg.

Onderstaand zijn de omschrijvingen opgenomen van ‘mantelzorg’ en ‘huisvesting in verband met mantelzorg’:

Huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.
Mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Aanpassingen
Om bewoning in een mantelzorgsituatie mogelijk te maken mag een woning of een bestaand bouwwerk bij een woning vaak aangepast worden door woonvoorzieningen aan te brengen, zoals een keuken, badkamer en sanitaire voorzieningen. Na beëindiging van de mantelzorgbehoefte moeten de voorzieningen weer worden verwijderd.

Er mag onder voorwaarden ook een mantelzorgvoorziening in het achtererfgebied worden gebouwd. Daarbij moet voldaan worden aan alle voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken zoals die zijn opgenomen in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hoe groot de mantelzorgwoning mag zijn is onder meer afhankelijk van de grootte van uw perceel en van de hoeveelheid bijbehorende bouwwerken (met of zonder vergunning gebouwd) die u al heeft staan.

Als u vergunningvrij wilt gaan bouwen kunnen wij vooraf voor u bepalen of wat u wilt mogelijk is. Stuur hiervoor uw plan naar info@boekel.nl. Ook kunt u op www.omgevingsloket.nl een vergunning-check doen.

Buiten de bebouwde kom wordt daarnaast een extra mogelijkheid geboden om, als de maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bereikt is, daarboven op een geheel of in delen verplaatsbare mantelzorgvoorziening binnen een bouwvlak, die niet groter is dan 100 m2 te bouwen. Na de beeindiging van de mantelzorgbehoefte moet de verplaatsbare mantelzorgvoor-ziening weer worden verwijderd.
Niet bij alle woningen mag vergunningvrij een mantelzorgwoning gebouwd worden. U kunt vergunningvrij geen mantelzorgwoning oprichten in, aan of bij:

  • een monumentaal pand
  • een illegaal gebouwd bouwwerk

Vragen?
Heeft u toch nog vragen over het oprichten van een mantelzorgwoning of over het inschrijven in de gemeentelijke bevolkingsadministratie? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoon-nummer 0492-326800 of via e-mailadres info@boekel.nl.