Gemeentelijke monumenten

In de gemeente Boekel zijn op dit moment de onderstaande objecten aangewezen tot gemeentelijk monument:

 • Bergstraat 9; woonhuis
 • Bernhardstraat 15; woonhuis
 • Bovenstehuis 19, boerderij
 • Burgtstraat 18, kapel
 • Burgtstraat (ong.); Sint Petrusbeeld
 • Daniël de Brouwerstraat 13; woonhuis
 • Daniël de Brouwerstraat 30; villa
 • Mr. van Hooffstraat 11; woonhuis
 • Sint Janplein (ong.); gedenkteken
 • Sint Janplein 20; school
 • Sint Josephplein (ong, kerkhof); Calvarieberg
 • Sint Josephplein (ong.); zwerfkei
 • Sint Josephplein 7; school
 • Sint Josephplein 13, villa
 • Sint Josephplein 16, pastorie
 • Sint Josephplein 18, RK Sint Josephkerk
 • Sint Josephplein 18, Heilig Hartbeeld
 • Julianastraat 11; woonhuis
 • Julianastraat 52, woonhuis
 • Kerkstraat 26, café
 • Kerkstraat 30; gemeentehuis
 • Kerkstraat 41; winkel
 • Kerkstraat 43; villa
 • Oudelaan 12; therapieboerderij
 • Raadstraat (ong, kerkhof); kruis
 • Rutger van Herpenstraat; St. Petrusbeeld
 • Rutger van Herpenstraat 6; villa
 • Rutger van Herpenstraat 8; villa
 • Schutboom 1; boerderij
 • Statenweg 7; boerderij
 • Volkelseweg 8; kachelmuseum
 • Wilhelminastraat 32; woonhuis
 • Zandhoek 3; woonhuis

Op de monumentenlijst 2012 kunt u een uitgebreide beschrijving van bovenstaande objecten raadplegen.

Een gemeentemonument is van gemeentewege beschermd; de bescherming is geregeld in de gemeentelijke monumentenverordening. Een pand of complex kan worden aangewezen als gemeentelijk monument wanneer het vanwege haar schoonheid, wetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis een regionale, unieke waarde heeft.

Aanwijzingsprocedure

Voordat een object wordt aangewezen als gemeentelijk monument wordt een (wettelijk voorge-schreven) procedure gevolgd. Deze procedure staat in de Monumentenverordening Boekel 2004 beschreven en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Redengevende beschrijving

Door een onafhankelijke deskundige wordt beschreven wat beschermenswaardig is en waarom dat is (de redengevende beschrijving).

Inspraak

De redengevende omschrijving wordt aan de eigenaar van het pand toegezonden. Tijdens een inspraakprocedure kan de eigenaar de eventuele onvolkomenheden in de beschrijving aangeven en kenbaar maken of hij/zij het al dan niet eens is met een mogelijke aanwijzing van het eigendom als gemeentelijk monument.

Advies

Het college van burgemeester en wethouders vraagt advies aan de monumentencommissie. Deze commissie toetst aan de selectiecriteria en adviseert of het gebouw al dan niet zou moeten worden aangewezen als gemeentelijk monument.

Besluitvorming

Na weging van de belangen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit om een object al dan niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Bezwaar/beroep

Tegen dit besluit staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open door belanghebbenden.

Aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument

 • Burgemeester en wethouders (B&W) kunnen een monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Dit besluit dient gebaseerd te zijn op een redengevende monumentbeschrijving.
 • Voordat B&W een aanwijzingsbesluit nemen wordt advies gevraagd aan de Monumenten-commissie.
 • De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van B&W.
 • De eigenaren, beperkt gerechtigden en de hypothecaire schuldeisers worden in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen.
 • B&W beslissen omtrent aanwijzing binnen 12 weken na ontvangst van het advies van de monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 20 weken na de adviesaanvraag.
 • Kennisgevingen worden verzonden met het voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument. De aanwijzing wordt medegedeeld.
 • Bezwaren kunnen worden ingediend binnen 6 weken na ontvangst van het besluit bij het college van B&W.
 • Eventueel volgt hierop nog een beroepsprocedure.

B&W registreren het beschermde gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst.
 

Schematische procedure voor aanwijzing tot gemeentelijk monument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergunningsprocedure

Artikel 11 van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat het verboden is om zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. Het betreft hier een monumentenvergunning die in dergelijke gevallen aangevraagd moet worden. De onderstaande procedure moet daarbij doorlopen worden:

Schematische procedure voor de aanvraag monumentenvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen.

 • De vergunningaanvraag wordt ingediend bij Burgemeester en wethouders (B&W).
 • Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen wordt deze gedurende twee weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.
 • Na de ter inzage legging wordt de vergunningaanvraag vergezeld van de zienswijzen aan de monumentencommissie gezonden.
 • De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst ontvankelijke adviesaanvraag.
 • B&W beslissen binnen 8 weken na ontvangst van het advies van de monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 16 weken na de aanvraag van de vergunning.
 • Het besluit wordt gepubliceerd en gedurende 6 weken ter inzage gelegd.
 • Bezwaren kunnen worden ingediend binnen deze termijn bij het college van B&W.
 • Eventueel volgt hierop nog een beroepsprocedure.
 • Bij afgifte monumentenvergunning dient binnen twee weken de 'aangehouden' bouwvergunning te worden verleend.

Subsidiemogelijkheden

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen geen gebruik maken van de landelijke subsidiemogelijkheden. Wel heeft de gemeente Boekel een eigen subsidieverordening vastgesteld voor de restauratie en/of voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten. In het kort kan voor de volgende onderdelen maximaal eenmaal in de vijf jaar subsidie worden aangevraagd:

 • subsidie voor restauratie en/of onderhoud: 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,--;
 • subsidie ten behoeve van een abonnement van en een inspectie door monumentenwacht.

De subsidiemogelijkheden voor gemeentelijke monumenten zijn vastgelegd in de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008". Deze subsidieverordening kan worden opgevraagd bij de gemeente.

Wie kan het aanvragen?

Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument, indien kostengemaakt zullen worden voor onderhouds- en/of restauratiewerkzaamheden aan het monument.

Benodigde gegevens

 • Aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten vergezeld van|:
 • Een gespecificeerde offerte van de met het onderhoud en/of de restauratie gemoeide kosten
 • Naam en adres van de aannemer en uitvoerende bedrijven
 • Een recent inspectierapport van de bouwkundige staat van het monument van Monumentenwacht Noord-Brabant of een gelijkwaardige instantie.
 • Verder, indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op het onderhoud:
 • Een situatietekening met foto's van onderdelen die onderhoud behoeven.
 • Verder, indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op restauratie:
 • Een bestek c.q. werkomschrijving.
 • Een kopie van de verleende monumentenvergunning.
 • De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden bij de gemeente, gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Stappen en doorlooptijd

 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn ingediend.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 • Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • De gemeente beoordeelt op basis van de subsidieverordening en de rijkssubsidieregeling restauratie monumenten of de aanvrager in aanmerking komt voor een subsidie.
 • De gemeente beslist binnen weken na de dag waarop de aanvraag is gedaan. Deze termijn kan eenmaal worden verdaagd voor ten hoogste vier weken.

Resultaat

 1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Cultuurfonds voor monumenten in Noord Brabant

Klik hier voor meer informatie.

Provinciale "Beleidsregel cultureel erfgoed"

Gedeputeerde Staten willen het Brabants erfgoed voor de toekomst bewaren en voor het publiek beleefbaar en bereikbaar maken. Voor projecten die hieraan bijdragen kan subsidie aangevraagd worden. Hiertoe is de beleidsregel Cultureel Erfgoed vastgesteld. De beleidsregel geeft uitvoering aan zowel het erfgoedbeleid als het museumbeleid. Voor meer informatie zie: www.brabant.nl